Sanostol

Условия за участие

Правила за провеждане на Facebook игра “Кажете “Довиждане” на пролетната умора!“

Facebook играта „Анкета“ се провежда на Facebook страницата на Sanostol – Sanostol България (https://www.facebook.com/sanostolbulgaria) и уеб сайта на компанията (http://sanostol.bg/pool.html), с Изпълнител Бригада Уъркс ЕООД и Организатор Такеда АД.

Вземайки участие във Facebook играта на Sanostol България участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

I. Механизъм

За да се включи в играта участникът трябва да попълни онлайн анкета с 5 въпроса, след което да попълни имена, електронна поща и телефон за връзка. На 13.04.2017 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени 5 (петима) участници, които ще спечелят като награда спортен сак.

Периодът на играта е от 20.03.2017 г. до 12:00 часа на 13.04.2017 г.

II. Право на участие

3. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Бригада Уъркс ЕООД и Такеда АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

III. Награждаване

4. Награди – 5 (пет) броя спортен сак. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 (трима) служители на Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 13.04.2017 г.

5. Един участник може да спечели само 1 бр. награда.

Печелившите участници са 5 (петима) и ще бъдат публикувани в сайта на Sanostol - www.sanostol.bg, и чрез Facebook публикация на страницата Sanostol България на 13.04.2017 г.

7. Печелившите участници, обявени на 13.04.2017 г., трябва да изпратят лично съобщение на Sanostol България в срок до 10 дни, в което да подадат своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка). Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда.

8. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 10 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

9. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В този случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.

10. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия Участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис, или от надлежно упълномощено лице.

11. Наградатата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

IV. Лични данни

12. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

13. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели, свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

14. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

V. Други Общи условия при провеждане на играта

15. Организаторът запазва правото си да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

16. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.16 от настоящите условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

17. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

18. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

19. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

20. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

21. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на Правилата. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Правилата по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданата игра. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.


Пожелаваме Ви успех! :)